Contact

Kroevenlaan 31
4707 BL Roosendaal

Algemene voorwaarden

15-12-2015

Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MKB Netwerk Roosendaal (kvk: 20090531), hierna te noemen ‘de vereniging’, heeft tot doel om haar leden de kans te bieden om tijdens de daartoe georganiseerde netwerkactiviteiten met elkaar in contact te komen.
 2. Dit huishoudelijk reglement is door de algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld ter gelegenheid van de vergadering op 15 december 2015.
 3. Dit huishoudelijk reglement geldt in aanvulling op hetgeen is bepaald in de statuten van de vereniging, die leidend zijn.


Artikel 2: Aard en gevolgen lidmaatschap

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door of namens de betrokkenen bij het secretariaat van het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist over de toelating van de betrokkene als lid. Bij weigering van toelating kan de betrokkene binnen één maand beroep instellen bij de algemene ledenvergadering.
 2. Het lidmaatschap van de vereniging is bedrijfsgebonden. Het lidmaatschap wordt geregistreerd op de bedrijfsnaam van de onderneming of beroepsbeoefenaar, waarbij het lid betrokken is.
 3. Binnen de onderneming of beroepsbeoefenaar is het lidmaatschap vrij uitwisselbaar tussen de daarbij betrokken personen. Het lidmaatschap van de vereniging is, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, niet overdraagbaar aan derden.
 4. Door de aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpen de leden zich aan de statuten, dit huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging.


Artikel 3: Rechten van de leden

 1. leden hebben na betaling van de contributie toegang tot de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging, waarin zij één stem geldend kunnen maken.
 2. Leden mogen zich bij verhindering voor een activiteit of ledenvergadering van de vereniging laten vertegenwoordigen door een andere bij dezelfde onderneming of beroepsbeoefenaar betrokken persoon.
 3. Leden mogen tegen vergoeding een introducée meebrengen naar de activiteiten van de vereniging, zulks op voorafgaande aanmelding bij en goedkeuring door het bestuur en na betaling door het lid of de introducée van de daarvoor verschuldigde door het bestuur vastgestelde bijdrage.
 4. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen voor de toelating van leden en introducées tot de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging, zoals bijvoorbeeld het tonen van een legitimatiebewijs en/of een daartoe door het bestuur aan de leden te verstrekken lidmaatschapskaart.


Artikel 4: Financiële en overige verplichtingen van de leden

 1. De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging betreft een vast bedrag voor de duur van één kalenderjaar. De contributie wordt op voorstel van het bestuur ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor het volgende kalenderjaar vastgesteld.
 2. Leden zijn aan de vereniging de contributie verschuldigd voor elk (deel van het) kalenderjaar, dat zij lid van de vereniging zijn.
 3. Nieuwe leden zijn bij aanmelding na 1 juli van enig kalenderjaar slechts de helft van de volledige contributie over het betreffende aanvangsjaar verschuldigd.
 4. Het bestuur bepaalt de wijze van facturatie en betaling van de contributie door de leden.
 5. De contributie dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of het betalingsverzoek door het lid ten gunste van de vereniging voldaan te zijn op het daartoe opgegeven bankrekeningnummer.
 6. In geval van overschrijding van deze fatale betalingstermijn is het lid 2,5 % rente verschuldigd voor elke maand of gedeelte van een maand, dat niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval is het lid voorts een bijdrage in de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voor elke tweede en/of volgende aanmaning door de penningmeester van de vereniging beloopt die bijdrage minimaal € 25,00 per aanmaning. Bij inschakeling van een incassogemachtigde of advocaat en/of het treffen van rechtsmaatregelen, waaronder het instellen van een gerechtelijke procedure, is die bijdrage gelijk aan de daadwerkelijke kosten, zulks met een minimum van € 40,00 per handeling.
 7. Onder geen enkele omstandigheid wordt contributie geheel of gedeeltelijk gerestitueerd.
 8. Leden dienen naar de statuten, dit huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging te handelen. Leden dienen zich tijdens de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging passend te gedragen. Het bestuur en individuele bestuursleden kunnen de leden desgewenst aanwijzingen geven, welke door de leden opgevolgd dienen te worden.


Artikel 5: Ordemaatregelen

 1. Een lid, dat niet tijdig volledig aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, heeft voor zo lang die situatie voortduurt geen toegang tot de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging.
 2. Het bestuur kan leden in het belang van de vereniging de toegang tot één of meer van de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging ontzeggen en elke andere in haar ogen noodzakelijke blijvende of tijdelijke maatregel treffen.
 3. Het bestuur kan leden in het belang van de vereniging schorsen. Het bestuur beslist niet tot schorsing dan nadat zij het betreffende lid in de gelegenheid heeft gesteld om zich daarover uit te laten. Het geschorste lid kan binnen één maand beroep instellen bij de algemene ledenvergadering. Gedurende die termijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst en kan het lid de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.
 4. Ordemaatregelen laten de betalingsverplichtingen van het lid onverlet. De contributie, eventueel vermeerderd met rente en kosten, blijft volledig verschuldigd.
   

Artikel 6: Duur en einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Leden kunnen het lidmaatschap tegen het einde van het kalenderjaar opzeggen, door een tijdige schriftelijke mededeling aan het secretariaat van het bestuur. Digitale berichten, zoals per e-mail, worden eveneens als schriftelijke mededeling aangemerkt. Het bericht dient uiterlijk op 31 december van het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door het secretariaat van het bestuur ontvangen te zijn. Opzeggingsberichten, die ontvangen worden op of na 1 januari van enig jaar worden aangemerkt als opzegging tegen het einde van dat betreffende kalenderjaar. Het opzeggende lid behoudt de aan het lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen voor het lopende kalenderjaar, waarin de opzegging wordt gedaan.
 3. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid namens de vereniging met onmiddellijke ingang opzeggen als het lid tekort schiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van de financiële en andere verplichtingen jegens de vereniging. Het bestuur beslist niet tot opzegging dan nadat zij het lid in de gelegenheid heeft gesteld om zich daarover uit te laten. Het betreffende lid kan binnen één maand beroep instellen bij de algemene ledenvergadering. Gedurende die termijn en hangende het beroep is het lid geschorst en niet gerechtigd tot de uitoefening van de aan het lidmaatschap verbonden rechten.
 4. Een lid kan met onmiddellijke ingang door de algemene ledenvergadering uit het lidmaatschap worden ontzet wegens handelingen in strijd met de statuten, dit huishoudelijk reglement en/of besluiten van de vereniging en/of als van de vereniging niet kan worden gevergd dat zij het lidmaatschap laat voortduren. Het lid is voor de termijn, die gepaard gaat met de behandeling van de ontzetting door de algemene ledenvergadering, geschorst en niet gerechtigd tot de uitoefening van de aan het lidmaatschap verbonden rechten.
 5. Als het lidmaatschap eindigt, gaan de daaraan verbonden rechten direct teniet. De beëindiging van het lidmaatschap laat de betalingsverplichtingen van het lid voor het lopende kalenderjaar onverlet. De contributie, eventueel vermeerderd met rente en kosten, blijft volledig verschuldigd.


Artikel 7: Sponsoren

 1. Het bestuur kan naar eigen inzicht en op verzoek van geïnteresseerden sponsormogelijkheden aanbieden.
 2. Sponsoren zijn tevens lid van de vereniging.
 3. De voorgaande artikelen zijn, voor zover mogelijk en behoudens afwijkende schriftelijke afspraken, van overeenkomstige toepassing voor wat betreft de aard en gevolgen van het sponsorschap, de rechten en (betalings)verplichtingen van sponsoren, de jegens sponsoren te treffen ordemaatregelen en de duur en beëindiging van het sponsorschap.
   

Artikel 8: Bestuur

 1. Het bestuur dient de vereniging te besturen, zoals het een goed en redelijk handelend bestuurder betaamt.
 2. Het bestuur vergadert zo vaak als zij in het kader van haar taak nodig acht.
 3. Het bestuur is onbezoldigd en verricht haar werkzaamheden om niet. Individuele bestuursleden zijn in geval van aantoonbaar bijzondere verrichte inspanningen of gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging gerechtigd tot een redelijke vergoeding ten laste van de verenigingskas.
 4. Het bestuur betaalt geen contributie. De tijdens de bestuursvergaderingen en de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging in redelijkheid door het bestuur genuttigde maaltijden en consumpties komen ten laste van de verenigingskas.
 5. De vereniging houdt een deugdelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met passende dekking voor het bestuur aan. De verzekeringspremies komen ten laste van de verenigingskas.


Artikel 9: Algemene ledenvergadering

 1. Stemming over personen en daarmee samenhangende onderwerpen, zoals de benoeming tot bestuurslid of commissielid in geval van meerdere kandidaten, de weigering van toelating tot de vereniging als lid en/of de tegen een lid gerichte schorsing, opzegging of ontzetting geschiedt schriftelijk met gesloten stembriefjes.
 2. Als in geval van de benoeming tot bestuurslid of commissielid geen der kandidaten de meerderheid van de stemmen heeft, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Als de stemmen staken, beslist het lot.
 3. Stemming over zaken en alle overige niet met personen samenhangende onderwerpen, geschiedt mondeling.
 4. Als de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
 5. Als de aanwezige leden daarmee instemmen, kunnen ter gelegenheid van enige algemene ledenvergadering ook besluiten worden genomen over niet op voorhand geagendeerde onderwerpen.
 6. De jaarlijkse algemene ledenvergaderingen vinden in december plaats.
 7. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt teruggeblikt op het lopende kalenderjaar en kort ingegaan op de actuele financiële stand van zaken van de vereniging. Voorts wordt de kascommissie benoemd, die de financiële stukken over dat lopende kalenderjaar zal gaan beoordelen. Als om welke reden dan ook (bijvoorbeeld wegens gebrek aan kandidaten) geen kascommissie wordt benoemd, dan blijft controle en verslaglegging door de kascommissie achterwege.
 8. De kascommissie, die belast wordt met het onderzoek naar de staat van baten en lasten en het gevoerde financiële beleid over enig kalenderjaar en die ter gelegenheid van de in dat jaar gehouden algemene ledenvergadering is benoemd, verkrijgt de stukken binnen zes maanden na afloop van dat kalenderjaar.
 9. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de jaarrekening van de vereniging over het daaraan voorafgegane, voorbije, kalenderjaar vastgesteld. Het bestuur legt daartoe aan de leden een jaarverslag voor over de gang van zaken en het beleid over het voorgaande kalenderjaar, voorzien van een balans en staat van baten en lasten, een toelichting en het verslag van de bevindingen van de kascommissie. De termijn van zes maanden, die de statuten daartoe behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering voorschrijven, is aldus verlengd tot twaalf maanden.
   

Artikel 10: Communicatie, reclame, spam en privacy

 1. Leden kunnen hun, al dan niet digitale, schriftelijke berichtgeving aan het secretariaat van het bestuur van de vereniging richten:
  MKB Netwerk Roosendaal
  Kroevenlaan 31
  4707 BJ Roosendaal
  secretariaat@mkbnetwerkroosendaal.nl.
  Het secretariaat is niet telefonisch bereikbaar.
 2. De leden dienen er zorg voor te dragen, dat het secretariaat van het bestuur van de vereniging te allen tijde over hun juiste en volledige gegevens beschikt.
 3. De gegevens van de leden worden op de website van de vereniging vermeld.
 4. Voor haar schriftelijke berichtgeving aan de leden kan het bestuur van de vereniging gebruik maken van digitale communicatiemiddelen, zoals e-mail.
 5. Het bestuur gebruikt de gegevens van de leden uitsluitend voor berichtgeving, die direct verband houdt met de vereniging en de de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging. De gegevens van de leden worden niet als dusdanig aan derden verstrekt.
 6. Het is leden en introducées niet toegestaan om tijdens activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging zichzelf als onderneming of beroepsbeoefenaar openbaar te presenteren, bijvoorbeeld door middel van het nemen van het woord of het verspreiden van brochures en/of folders. Het bestuur kan, al dan niet in het kader van sponsorschap, schriftelijk toestemming verlenen voor het maken van reclame.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De vereniging, het bestuur en/of de individuele bestuursleden zijn onder geen beding jegens de gezamenlijke of individuele leden van de vereniging aansprakelijk voor welke schade dan ook. De leden nemen voor eigen rekening en risico deel aan de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging. De aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en rente en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag, dat in voorkomend geval door enige verzekering wordt uitgekeerd.


Artikel 12: Slotbepalingen

 1. Op onderhavig huishoudelijk reglement evenals op alle kwesties verband houdende met en voortvloeiende uit de activiteiten en ledenvergaderingen van de vereniging is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.
 2. Het bestuur verstrekt op eerste verzoek van leden en overige aan de vereniging verbonden personen een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het bestuur kan een redelijke kostenvergoeding in rekening brengen.